Clean Shipping Index utvärderar miljöpåverkan från sjöfart. Fartyg från världen över rankas utifrån sin totala miljöprestanda genom ett oberoende miljömärkningssystem. Vår vision är att inkludera Clean Shipping Index i det ekonomiska beslutsfattandet hos transportköpare, redare, hamnar, myndigheter, investerare och leverantörer av miljöteknik.

Clean Shipping Index measure the environmental footprint of shipping. Ships from all over the globe are ranked on their full environmental performance through independent labeling. Our vision is to include Clean Shipping Index scores in day to day economic decision making of transport buyers, shipowners, ports, authorities, investors and suppliers of clean technology.