Diab är en global marknadsledare inom utveckling, tillverkning och försäljning av kärnmaterial till olika typer av kompositkonstruktioner – bland annat vingar till vindkraftverk, vid tillverkning av båtar, flygplan, tåg, bussar samt inom byggnadskonstruktion. Diabs material kännetecknas av en unik kombination av låg vikt och hög hållfasthet, isolationsförmåga och kemisk resistens. Genom att minska den färdiga produktens vikt och behovet av underhåll bidrar Diabs material till att minska energiförbrukning och miljöpåverkan genom produktens hela livscykel.

Diab är ett globalt företag med egen försäljnings- och serviceorganisation i 16 länder samt ett omfattande nätverk av distributörer. Med sex strategiskt placerade tillverkningsenheter är Diab väl positionerat för att erbjuda sina globala kunder service på lokal nivå. Diab är ett helägt dotterbolag till Ratos.

Diab is a global leader in the development, manufacture and sale of core material for various types of composite structures – including wind turbine blades, in the manufacture of boats, planes, trains and buses, as well as in building construction. Diab’s materials are characterized by a unique combination of low weight and high strength, insulation properties and chemical resistance. By reducing the finished product’s weight and need for maintenance, Diab’s materials contribute to reducing the energy consumption and environmental impact of a product throughout its life cycle.

Diab is a global company with market and sales organizations in 16 countries and an extensive network of distributors. Six strategically situated production plants make Diab well-positioned to supply local services to global customers. Diab is owned by Ratos.