Falkvarv AB, beläget vid den svenska västkusten mellan Öresund och Göteborg, är ett varvsföretag som kännetecknas av hög teknisk kompetens och solid långvarig erfarenhet. Varvets förhållandevis måttliga storlek med cirka 50 anställda ger korta och snabba beslutsvägar.

Ett uppbyggt nätverk av kvalificerade underleverantörer och samarbetspartners gör att vi med kort varsel kan ställa upp med stor kapacitet. Falkvarv kan åta sig i stort sett samtliga förekommande varvsarbeten, inklusive tekniskt komplicerade uppgifter som till exempel omfattande maskinombyggnader.

 

Falkvarv AB, situated on the Swedish west coast between the strait of Öresund and Gothenburg, is a shipyard characterised by high technical expertise and solid long-term experience. The relatively moderate size of the shipyard with approximately 50 employees makes it possible to take fast decisions.

A well-developed network of highly skilled sub-contractors and collaboration partners enables us to offer a high level of capacity at short notice. Falkvarv can undertake practically all shipyard work, including technically complicated commissions such as extensive engine rebuilding.