Kompetens

 

Näringslivets center för kompetensutveckling

Chalmers och SMTF samverkade under 2018 till en förstudie med syftet att undersöka kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen. Förstudien som finansierades av Lighthouse är ett resultat av näringens uttryck för den rådande kompetensbristen inom de olika branscherna.

Studien kom upp med fem konkreta rekommendationer och förslag på nya projekt, varav ett är att undersöka förutsättningarna för att etablera ”Näringens center för kompetensutveckling” – en näringsägd, branschspecifik plattform för ökad flexibilitet i kompetensförsörjningen.

SMTF har valt att driva detta vidare som ett led i CELESTE programmet under rubriken ”kompetens” och har hittills genomfört två aktiviteter, den första var en workshop i april, med inbjudna från näringsliv, region och utbildningsinstanser. Syftet med workshopen var att förbereda ett seminarium under Almedalsveckan.

Den andra aktiviteten var seminariet i Almedalen, där vi presenterade studien och hade en paneldiskussion under rubriken ”Så här skapar vi ett agilt verktyg för att möta kompetensbristen – av näringslivet, för näringslivet”

Medverkande i seminariet gjorde Joakim Sköldhammar VD för Marinkraft, Mikael Borenholts V VD för Swedeship Marine och Per Lindberg Rektor Marina Läroverket.

Panelsamtalet fokuserade på hur det nämnda kompetenscentrat och dess affärsmodell skulle kunna se ut. Frågeställningarna som diskuterades var bland andra:

Hur ställer sig näringen till kompetensväxling och att dela på personal? Företagen har sällan en egen budgetpost för kompetensförsörjning. Är man villig att göra en långsiktig investering för att säkra sin kompetensförsörjning? Vidare samtalades kring formen av ägande för centret; ska det bli en ekonomisk förening med medlemsintäkter? Ett samägt AB mellan deltagande företag?

Syftet med centrat diskuterades;

  • att skapa intresse för branschen bland barn och unga
  • möjliggöra erfarenhetsbyte mellan junior och senior arbetskraft
  • medverka till att nyrekryterade och anställda får rätt kompetens för sin tjänst

Paneldiskussionen avslutades med ett löfte från SMTF att ta bollen och undersöka möjligheterna för det näringslivsdrivna kompetenscentret.

SMTF driver detta vidare i två spår, det första att hitta finansiering till och genomföra en fördjupad studie om hur det näringslivsdrivna kompetenscentret kan se ut och utvecklas.

Det andra spåret är genom ett praktiskt ”case” visa att näringen har vilja och resurser att på kort tid (sex månader) ta fram en för branschen attraktiv kompetens. Detta genom att bygga på, en gymnasialkärnkompetens med från industrin erfarenhetsbaserad kompetens.

För mer information och frågor kontakta Fredrik von Elern