Som en del av CELESTE-programmet har SMTF i samarbete med RISE och Göteborgs universitet sedan i våras jobbat med en konceptstudie. Denna syftar till att belysa utmaningar och möjligheter för en ny forskningsbåt till Göteborgs Universitet som är tänkt att användas vid forskningsstationen på Kristineberg.

De idag befintliga forskningsbåtarna vid Kristineberg börjar bli till åren och är idag inte helt optimala för sitt ändamål och därav finns det ett behov att föryngra flottan.

Konceptet som sådant syftar till en multifunktionell båt att använda både för forskning och som testbädd. Det finns även ett önskemål om att kunna följa forskningsbåtens livscykel varav studien inkluderar en analys av att skapa en digitaltvilling av båten.

Studien som finansierats av Havs och Vattenmyndigheten har genomförts via intervjuer, studiebesök och en workshop med befälhavare och Kristinebergsforskningsingenjör.

Slutrapporten kommer vara klar i oktober och kommer bland annat publiceras på SMTFs hemsida under CELESTE-programmet.