GreenPilot

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) är projektägare till GreenPilot som är ett innovationsprojekt där man vill sänka miljöpåverkan från mindre fartyg och arbetsbåtar. För att klara av EU:s klimatmål med minskade CO2-utsläpp med 50% till 2050 krävs en uppväxling av miljö- och klimatförbättrande åtgärder för  såväl små som stora fartyg. Svenska vatten trafikeras av över 800 mindre fartyg, och sett till inlandssjöfarten i Europa så är den miljö- och klimatmässiga förbättringspotentialen för det här storlekssegmentet betydande.

Metanol är ett av flera förbättrande bränslealternativ. En av fördelarna med metanol är de med LNG jämförbara emissionerna, men framförallt finns det en stor potential för fossilfri framställning av metanol. Ett flertal olika råvaror kan användas.

Att använda metanol som fartygsbränsle har redan implementerats i det större motorsegmentet för såväl två- som fyrtaktsmotorer. Däremot har metanolanpassning för högvarviga fyrtaktsmotorer ej tidigare genomförts varken nationellt eller internationellt. Inom projektet ingår det även utöver själva motoranpassningen att ta fram förslag på applicerbara regler för metanol som bränsle för relevanta fartyg.

Genom att konvertera en av Sjöfartsverkets lotsbåtar från diesel- till metanoldrift har GreenPilot påvisat hur metanol som bränsle kan minska miljö- och klimatpåverkan och förbättra konkurrenskraften för fartyg som trafikerar inre vattenvägar och skärgårdsområden samt mindre tonnage för kustnära sjöfart. Fossilfri metanol har använts som bränsle för demonstrationen.

GreenPilot är en first mover inom området med ambitionen att bana väg såväl tekniskt som regelmässigt för en fortsatt kommersiell utveckling av metanoldrift med stora miljö- och klimatvinster som resultat.

Projektet påbörjades 2016 och kommer avslutas i augusti 2018.  Projektdeltagarna inkluderar Svenskt Marintekniskt Forum (projektägare), SSPA (administrativ projektledare), ScandiNAOS (teknisk projektledare), Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket.

GreenPilot finansieras av Sjöfartsverket, Trafikverket och den internationella branschorganisationen Methanol Institute.