smtf_logo1.jpg liten  Vinnova_RGB_ram

Utveckling av informativa 3D kartor/sjökort i moderna applikationer:

Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ska tillsammans med projektpartners; Svenskt Marintekniskt
Forum, Chalmers och Combitech utveckla en 3D sjökort/kart prototyp för Kosterhavets
Nationalpark. Innovationsplattformen som skapas kommer att få betydelse för utveckling av
relevant informationspresentation och integrering av geografisk refererad mätdata i framtiden, där
3D teknologin utvecklas och växer som en samhällsresurs.

Resultatet kommer att bli den första online framställningen i världen av ett 3D sjökort/karta där
man visualiserar integrerat högupplöst data från sjö och landmätningar tillsammans med
samhällsnyttiga informationslager. Arbetet kommer att leda fram till en unik 3D prototyp för
Kosterhavets Nationalpark.

Projektgruppen kommer i ett antal arbetsmöten att utveckla en visualisering av relevant
Nationalparksinformation, integrerat med bottenscannad mätdata från Sjöfartsverkets djupdatabas
och Lantmäteriets högupplösta geodata och flygfoto. I April 2015 håller vi ett seminarium där
resultaten kommer att redovisas. Under sommaren 2015 kommer navigations/informations
applikationen att testas ur olika användarperspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid forskningen
kring det egocentriska navigationsperspektivet i 3D miljö.

För mer information, kontakta Patric Grund: patric.grund@smtf.se

During 2014/15 The County of Administrative Board in Västra Götaland and the Swedish Maritime
Administration together with Swedish Maritime Technology Forum, Chalmers and Combitech
together intends to develop a 3D prototype for the Koster Marine Nationalpark. The Innovation
Platform that will be created may be of great importance for the development of relevant
information layers and integration of geographically referenced data in the future where the 3D
technology is evolving and growing as a community resource.

The result is the first integrated 3D chart /map in the world bringing together both high resolution
data from the seabed and geodata for presentation online. The work will lead to an unique prototype
for the Marine National Park in the Koster archipelago.

Through a number och work meetings the projekt team aims to develop and test the technical
possibilities to visualize raw data from the Swedish Maritime Administration depth database
integrated with the Swedish mapping, cadastral and land registration authority´s high resolution
geodata and aerial photos in an online application. A seminar will be held in april 2015 where the
result will be presented. Physical tests of the navigational and information application are planned
for the summer 2015. These tests will hopefully lead to valuable scientific results.

For more information Contact Patric Grund: Patric.grund@smtf.se