NÖKS II

NÖKS II ämnar att skapa en digital katalog över svenska hamnar och deras kapacitet. Syftet med detta är att skapa ett enkelt och användarvänligt verktyg för industrin när det kommer till att hitta samt planera för maritima aktiviteter. Projektet genomförs genom ett samarbete mellan RISE, SMTF och Sveriges Hamnar.

Intresset för havet som arbetsplats och transportväg växer i snabb takt och många nya aktörer och verksamheter flyttar från land till vatten. Inte minst går detta att se inom energibranschen och livsmedelsindustrin som skapar allt fler havsbaserade produktionslösningar. Dessa industrier har dock nya och särskilda logistiska behov, inte minst i hamnområdena och det kan i många fall vara svårt för en nyetablerad industri att snabbt identifiera vart de på enklast sätt kan bedriva sin verksamhet.

Det webbaserade hamnregistret är tänkt att utformas på så vis att användaren kan söka efter specifika tekniska och logistiska egenskaper bland de allmänna hamnarna i Sverige. Detta för att skapa ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt för industrin att snabbare identifiera vilka hamnar som erbjuder den service och faciliteter som just deras verksamhet kräver istället för att de kontaktar och söker upp varje enskild hamn individuellt. Till exempel ska användaren kunna avgränsa sitt urval genom att söka på kajlängder, lyftkapacitet, vattendjup, avstånd till närliggande landtransporter m.m. Databasen kommer på så vis utgöra ett första steg för nya kunder att hitta en hamn som matchar deras behov och ett verktyg för att skapa nya affärer längst landets kuster. För hamnarnas del utgör hamnregistret på detta sätt ett fönster att nå ut till nya kunder samtidigt som hemsidan hjälper till att stärka svensk industri och en smart havsplanering.