Eva Neander, Area Sales Manager, JOWA.

Så får vi rena hav och högkvalitativt dricksvatten i glasen ombord!


Haven är livsviktiga för vår överlevnad. Utsläpp från fartyg skadar vårt marina djurliv och i slutändan oss människor. Precis som vi behöver rena det vi släpper ut behöver vi också filtrera det vatten vi tar in från havet ombord på våra fartyg. Vi vill ju att varmvattnet ska vara fräscht och att vattnet smakar gott. Detta ställer krav på riktigt bra renings- och filtreringssystem, åt båda håll, ombord och överbord. Företaget JOWA, placerat i Göteborg, tillverkar, säljer och utför service på vattenreningssystem specifikt tillverkade för marint bruk och vi möter Eva Neander som är Area Sales Manager. Eva vet hur vi kan ge och ta från våra hav på ett hållbart sätt.

Förhållandet människa och natur är inte en helt okomplicerad historia. På många platser ser vi konsekvenserna av vår livsstil med blotta ögat och under ytan har vårt marina djurliv påverkats både i det stora och det mikroskopiska av vår framfart.

– Ja, vi har väl alla sett bilderna på smutsiga hav där hela plastöar flyter omkring. Plast som senare i microformat kan hamna på våra tallrikar genom fisken vi fångar och äter, säger Eva Neander som är Area Sales Manager på JOWA.

Men det är mer än plast som hamnar i haven. Olja, toalettavfall och ballastvatten som fraktas runt hela världen. Ballastvatten är för den oinvigde det vatten man fyller upp fartyget med för stabilisering. Och det är inte så längesedan man började inse konsekvenserna av att flytta just havsvatten mellan olika biotoper.

– Man drar nämligen med sig en stor mängd mikroorganismer, larver och bakterier som inte alls hör hemma i den nya havsmiljön, vilket kan få förödande konsekvenser för det befintliga djurlivet. Sammantaget så behöver vi ta ansvar för det enda vatten vi har på ett bra sätt, säger Eva.

Den goda nyheten i sammanhanget är att ett gott miljötänk finns på de flesta företags agendor idag och många jobbar för en bättre miljö och renare hav. Även regelverket förändras ständigt till miljöns fördel.

En strävan mot minimala oljeutsläpp
Det kanske mest uppenbara och förödande när det gäller fartyg är oljeutsläpp. Ett fartyg får släppa ut länsvatten med 15 ppm (motsvarande en matsked olja) i 1000 liter vatten. Detta regleras i MARPOL-reglerna. Marpol är en internationell konvention om förhindrande av utsläpp från fartyg under IMO International Maritime Organization. MARPOL-reglerna ställer krav på att fartyg skall ha en anläggning installerad som skiljer oljan från vattnet och kontrollerar att endast länsvatten med en lägre andel olja än 15 ppm pumpas överbord. Både länsvattenseparatorn som skiljer oljan från vattnet och bilge alarmet som faktiskt mäter oljehalten i det man vill släppa överbord tillverkas av Jowa.

– Förutom att vi på JOWA tillverkar länsvattenseparatorer så erbjuder vi också Oil Discharge Monitoring Systems förkortat ODM, för tankfartyg,. När en oljetanker har tömt sin last i hamn behöver tanken rengöras innan ny last pumpas ombord. Man fyller den tomma lasttanken med havsvatten. När fartyget har kommit 50 sjömil från land får man pumpa ut och rengöra tanken men endast 30 liter olja per nautisk mil får släppas ut. Dessa värden håller vår ODM anläggning koll på, säger Eva.

Trots att det är lagstiftat händer det att fartyg fuskar med länsvattensepareringen och gör det som inom shipping kallas för Magic Pipe, dvs man kopplar förbi separeringsprocessen och släpper ut oljigt vatten i havet. Men ett sådant vårdslöst hanterande kan få stora konsekvenser.

– Åker man fast blir det mycket stora summor i böter och rederiansvariga hamnar helt enkelt i fängelse. Är du anställd och misstänker fusk ombord, då kan du anmäla detta och bli belönad, så allvarligt ser man på detta idag, säger Eva.

 

JOWA 3SEP Oily Water Separator

Fräscht dricksvatten
När det kommer till dricksvatten är de flesta ganska kräsna. JOWA hanterar hela processen från havsvatten till dricksvatten. Genom Jowa’s RO Reverse Osmosisanläggning filtreras saltet bort, vattnet som efter den här processen är mycket rent hamnar sedan i en färskvattentank efter att ha passerat genom ett filter där mineraler tillsätts och pH-värdet justeras. Färskvattnet ombord hanteras sedan av JOWA FWU Fresh Water Unit, som värmer vattnet, steriliserar vattnet och håller trycket i ledningarna.

– PH värdet justeras och mineraler tillsätts och därefter pumpas vattnet ner i en färskvattentank där det steriliseras med hjälp av vår sterilisator AG-S som använder silverjoner. Vi har också en UV-sterilisator som gör vattnet extra rent, säger Eva.

Det senaste tillskottet i produktportföljen är JOWA Safe Water som med hjälp av ultrafiltrering ger ett rent och säkert dricksvatten i kranen. Ultrafiltreringär stoppar alla former av bakterier och virus.

– Med detta system blir det helt säkert att dricka vattnet ombord och det smakar också väldigt gott. Vi vill ju locka alla ombord att dricka vattnet på arbetsplatsen så vi slipper alla dessa plastflaskor som förutom miljöaspekten också är en stor kostnad för rederierna, säger Eva.

JOWA Safe Water

Allt avfall måste tas om hand
Även svartvatten som är ett annat ord för vårt toalettavfall behandlas och renas innan det kan släppas ut i havet.

– Det kan man göra med Jowa’s Sewage Treatment Plant eller svartvattenanläggning på svenska, säger Eva.

JOWASTP 2016-15, en JOWA FWU och ett antal kontrollskåp som skall monteras på Jowa’s olika produkter

JOWAs nyckel till framgång
Den främsta nyckeln till framgång har för JOWA varit deras goda timing. De har helt enkelt tagit fram rätt produkter i rätt tid, i linje med att nya regler träder i kraft. En annan bidragande del till framgången är den väl utbyggda serviceorganisationen JOWA innehar som inkluderar utbildning för servicepersonal.

– Vårt sätt att ge service har varit uppskattat då det är viktigt att utrustningen rullar och man aldrig blir stående. Vi är också bra på att leverera kritiska reservdelar till den som är i akut behov. Sist men inte minst är hållbarhet ett starkt värdeord hos oss vilket avspeglar sig i valen av material i det vi producerar. Allt är anpassat för marint bruk och har mycket lång hållbarhet, vilket lönar sig i längden, säger Eva.

Fyra tips till dig som ansvarar för vattenrening ombord

1. Se över hela färskvattensystemet
Se över ditt system så att det inte finns några ”dead ends” där vattnet står stilla och kan skapa bakterier. Man vill uppnå ett flöde och en cirkulation genom hela systemet så att vattnet aldrig blir stående och bakterier kan växa till.

2. Ge personalen fräscht dricksvatten från havet
Skapa förutsättningar för att besättningen kan dricka vattnet som finns i kranen ombord. Att det känner sig trygga med att det verkligen är rent. Detta är bra både ur miljö- och kostnadssynpunkt. På detta sätt spar rederiet pengar och resurser på att inte behöva köpa in flaskor som sedan ska hanteras.

3. Satsa på bra grejer
Köp produkter som är tillverkade för marint bruk och som har lång hållbarhet. Bra material lönar sig i längden och spar pengar på sikt.

4. Satsa på bra service
Se till att jobba med en leverantör som erbjuder en bra serviceorganisation. Blir du stående i en hamn på grund av att något gått sönder eller om en kontrollant upptäckt ett fel som måste åtgärdas, behöver du någon vid din sida som har kapacitet att hjälpa dig snabbt. Att stå still är dyrt.

Fakta om JOWA

JOWA, som bedrivit sin verksamhet sedan 50-talet, har sitt huvudkontor i Kållered där 30 personer arbetar. Idag har företaget ett flertal dotterbolag i Europa samt i Kina, Singapore och USA. Globalt arbetar 140 personer inom koncernen. Företaget startade sin bana med tillverkning av färskvattenfilter för det maritima området till att idag tillverka ett stort antal system för vattenrening och oljeavskiljning för fartygsindustrin. Några exempel på system är: Oily Water Separator Treatment Systems, Fresh Water Treatment Systems och Waste Water Treatment Systems.

JOWAS kunder är redare och skeppsvarv över hela världen. Deras produkter är i första hand anpassade till den kommersiella handelsflottan men de tillverkar också utrustning till mindre fartyg.