Andreas Bach, projektledare för innovationsplattformen SARGASSO

Samverkan över gränserna är lösningen på morgondagens utmaningar

Ensam är stark? Inte om man ska lyssna på experter och framtidsforskare. För att kunna lösa morgondagens utmaningar behöver vi samverka, både företag emellan och över områdesgränser som kanske inte samarbetat tidigare, så kallad branschöverskridande innovation. Innovationsplattformen SARGASSO är just en sådan möjliggörare för framtidssamverkan, ledd av Andreas Bach tillsammans med Peter Sjögren, båda från RISE Research Institute of Sweden.

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: RISE

Morgondagens samhälle präglas av öppenhet och samverkan
Dagens samhälle står inför många utmaningar och behöver nytänkande lösningar från olika perspektiv. Många menar att vi går en helt ny tid till mötes som präglas av öppenhet där vi ser samarbeten över gränserna i helt nya konstellationer. Den nya tiden genomsyras av att man delar med sig av kunskap snarare än att man håller tillbaka i rädsla för konkurrens. Och i det större sammanhanget är det just detta världen behöver, människor som enas och verkar mot ett högre syfte. Det är också detta öppna mind-set som kan bli lönsamt i längden.

– Jag har alltid sett värdet av samskapande och öppenhet när det kommer till utveckling. Sjöfarten behöver bli ännu bättre på detta öppna sätt att samverka och våga vända blicken mot nya aktörer. Men att veta hur man ska navigera i detta relativt nya landskap kan vara utmanande, säger Andreas Bach som är senior rådgivare på RISE och ledare för innovationsplattformen SARGASSO.


Andreas Bach – från jungman till innovationsledare

Andreas har lång och varierande erfarenhet från den maritima industrin, vilket gör honom till en lämplig resurs när det kommer till att jobba med innovationsledning. Efter att ha läst till sjökapten på Sjöbefälsskolan i Kalmar blev det en Master of sicence in maritime affairs med inriktningen Maritime safety and environmental administration.

– I mitt yrkesverksamma liv har jag varit allt från jungman till kapten på en mängd olika fartygstyper. Sen arbetade jag på Sjöfartsverket inom en rad befattningar varav den sista var affärsområdeschef för transport- och farledsservice. Idag är jag senior rådgivare i Maritima affärer på RISE vilket passar mig perfekt då jag har en stor förståelse för den maritima domänen och vill arbeta med utvecklingsprojekt, säger Andreas.


SARGASSO – En väg till framtiden

SARGASSO är en öppen maritim branschöverskridande innovationsplattform som finansieras av SMTF och Lighthouse. Syftet är att hjälpa industrin att hitta lösningar på utvecklingsbehov och det får gärna vara lite rebelliskt och nytänkande. I praktiken betyder detta att vem som helst kan skicka in de utmaningar man står inför och få hjälp av andra aktörer utanför sin organisation.

– Genom SARGASSO ger vi företag och organisationer förutsättningen att tillsammans med andra skapa nya produkter och tjänster. Ibland behöver man möta helt annorlunda branscher och kompetenser för att få nya synsätt på ett problem. Andra gånger handlar det om att samverka med liknande branscher och gemensamt titta på olika frågeställningar och utmaningar, säger Andreas.

Tillsammans är vi starkare, mot en hållbarare maritim näring.

En process för att accelerera technologiutvecklingen
När man skapade SARGASSO valde man att bygga på existerande innovationsinfrastrukturer. Förutom att man ville ha ett enkelt handhavande, sökte man en tydlig processhantering som skulle vara själva hjärtat i arbetsprocessen. Plattformen har därför en process som är designad för att accelerera teknologiutveckling och affärer i den maritima sektorn. Det andra man tittade på var att arbetet skulle vara tvärindustriellt, ofta kallat ”intersective innovation”eller branschöverskridande innovation.

– Vi tror inte att maritima utmaningar av idag alltid löses av andra maritima företag utan vi behöver samarbeta med företag i andra branscher för att lösa de utmaningar vi står inför. Några exempel som vi ser nu är digitala företag som ger sig in i det maritima området och energiföretag som ger sig in i branschen för att lösa energiförsörjningsfrågor för att nå klimatmålen, säger Andreas.

Intersective innovation, eller branschöverskridande lösningar på gemensamma utmaningar.

För att kunna hjälpa de företag som söker lösningar har SARGASSO byggt upp ett stort och brett nätverk med aktörer kallat Friends of SARGASSO. Nätverket verkar inom flertalet områden genom att knyta andra nätverk till sig så som material, lättviktsteknologi, cleantech, industri och produktion, IT och kommunikation, inkubatorer, autonom mobilitet och förnybar energi.


Ett kostnadsfritt och tryggt upplägg
Om du har en idé du vill utveckla eller en utmaning du står inför är du välkommen till SARGASSO innovationsplattform. Allt startar med att du skriver en ”Pitch” som sedan mynnar ut i en RPP (Request for Project Partners) alternativt en RSP (Request for Solution Partners). Därefter skickas denna RPP/RSP ut till de klusterorganisationer och nätverk, i innovationsstödsystemet, som är knutna till SARGASSO som nu hjälper till med en match-making.

– Om vi vill vara lite lustiga kan vi jämföra SARGASSO med ett Maritimt ”Tinder”. Våra samarbetspartners i form av klusterorganisationer, som är bäst insatta i sitt respektive område, gör en gallring för störst och bäst genomslagskraft. En intelligent matchning. Därefter ställs frågan till de företag som matchar bäst helt enkelt, säger Andreas.

Att få ta del av SARGASSOS tjänster är helt kostnadsfritt. Det är också en neutral och oberoende plattform utan något egenintresse i de idéer som kommer fram. Syftet är helt enkelt att hjälpa utvecklingen framåt i rätt riktning. Som partner kan man känna sig helt trygg med att avslöja sina idéer då SARGASSO fungerar som en anonym part. Har man kommit så långt att ett utvecklingsarbete tagit fart stödjs man av plattformens strukturerade process.

– Innovation i sig kan vara rörigt, men med vår process styr vi upp och driver framåt så att saker inte rinner ut i sanden. Sen ska arbetet vara drivet av ett behov som genererar ett värde i slutändan vilket kan vara både pengar och samhällsnytta, säger Andreas.

SARGASSO om framtiden
Teamet bakom SARGASSO menar att en av de tydligaste trenderna de ser är att den maritima branschen behöver utvecklas tillsammans med andra branscher. Ett exempel är nya utvecklingsprojekt när det kommer till övergången från fossila bränslen till hållbara energibärare, projekt som behöver flera aktörer på arenan.

– Framtiden för innovationsarbete kommer troligen innefatta nya ekonomiska modeller och arbetssätt som bygger på samskapande och mer öppenhet. Det kräver lite mod att jobba på detta sätt men det kan definitivt accelerera innovationsarbetet. I arbetet med SARGASSO har vi märkt hur viktigt det är med immaterialrättsliga frågor, för att våga lita på varandra behövs en process som SARGASSO:s men också ett know-how kring IPR, där har vi haft mycket hjälp av den nya ISO-56005 standarden, säger Andreas.

Vill du få kontakt med SARGASSO?
Mail: info@sargasso.blue
hemsida: www.sargasso.blue

Kontaktpersoner:
andreas.bach@ri.se
peter.sjogren@ri.se