Vätgas – en teknik med enorm potential
Ett område som är högintressant just nu är vätgas inom sjöfart. Forskning har påvisat att tekniken har stor potential att utgöra en verklig ”game changer” inom branschen i strävan mot långsiktig hållbarhet och omställningen till fossilfrihet.  Vätgas möjliggör inte bara framställning av miljövänliga bränslen, möjlighet till energilagring och minskade utsläpp utan knyter även samman sjöfarten med landbaserad industri och transportförsörjning på ett helt nytt sätt. Dock kvarstår en hel del frågor och hinder innan tekniken kan implementeras i större skala.

Infrastrukturen kring maritim vätgas
Ett område som behöver utredas närmare är frågan om hur infrastrukturen kring maritim vätgas ska utvecklas. Hur stor är den framtida efterfrågan och med vilken geografisk spridning behöver bunkringsmöjligheter (tankningsmöjligheter) etableras längst våra kuster? Vilken typ av vätgas ska leverantörerna satsa på, flytande eller trycksatt? Hur skiljer sig då den tillhörande infrastrukturen?
För att utreda dessa frågor är det viktigt att utgå från fartyget. Hur ser energibehovet ut och hur mycket bränsle, i detta fall vätgas, behövs för att tillgodose det?  Väte är mycket energirikt, närmare bestämt 300% mer energirikt än diesel räknat som energi per kg. Däremot, när vätet komprimeras till 700 bar i gasform innehåller den bara ca 15% av energin per volym jämfört med diesel. Detta skapar såklart nya utmaningar när det kommer till bunkring ombord och tillgång i hamnar för att kunna upprätthålla samma driftmönster som vid användning av konventionella bränslen. 

Ett nytt verktyg visualiserar bränslebehov
Mot denna bakgrund är syftet med detta projekt att utreda hur den maritima vätgasinfrastrukturen ska se ut i Sverige med fokus på kustnära sjöfart. Målet är att inom ramen för projektet utveckla ett digitalt och interaktivt planeringsverktyg som visualiserar bränslebehov samt auktionsradie för vätgasbaserade drivlinor i den aktuella fartygsklassen. På detta sätt skapas även en kartbild över behovet av ny infrastruktur för att ge vägledning om vilka satsningar som behövs.  Sammantaget är målet med studien att skapa en systemförståelse och en digital plattform för att visualisera och planera inför hur vätgas skulle kunna nyttjas som energi för kustnära sjöfart i Sverige.

Har ni frågor eller idéer kopplade till projektet är ni välkomna att höra av er till Andreas Bach, andreas.bach@ri.se