SMTF har under året deltagit I en bred samverkan ledd av Sjöfartsforum med syfte att ta fram förslag till handlingsplan baserat på nationella maritima strategin .
Som nämnts tidigare har SMTF:s bidrag till strategin i allt väsentligt blivit inkluderat.

Men en strategi anger bara riktning och ambitioner, nu behövs en handlingsplan för att saker och ting skall hända! Sjöfartsforum bjöd in alla maritima intressenter att vara med att ta fram ett förslag till en sådan. Det har varit ett omfattande arbete, med flera stora möten och ännu fler arbetsgruppsmöten. Resultatet av det arbetet överlämnades den 10 nov till infrastrukturminister Anna Johansson.

SMTF, Svensk Sjöfart och VGR blev deltog i en paneldebatt, där vi ur olika perspektiv fick beskriva den maritima sektorn.

SMTF fick tillfälle att berätta om vår ytterst kompetenta industrisegment som under 15 års tid haft en årlig omsättningsökning om 7%, om vår stora exportandel (uppemot 90-95%) vilket medför krav på en framgångsrik handelspolitik. Vi nämnde Kinas 5-årsplan som ett oroande exempel och som vi behöver hjälp att analysera.
Vi nämnde också den framgångsrika överenskommelsen med KEMI som på ett förtjänstfullt och pragmatiskt vis hittade vägar genom ett snårigt och med EU icke-harmoniserande regelverk för att eliminera den akuta situationen i vilken svenska reparationsvarv hamnat .
Och icke minst viktigt fick vi påpekat det självklara att för maritima verksamheter behövs det funderande infrastruktur i form av slussar för inlandssjöfart och farleder för att ta fartyg in på varv.
Ytterligare en viktig faktor som vi också framhöll är att innovationssupportsystemet är lite snävt. Små resursansträngda innovationsföretag har mycket svårt att ensamma ta sig ut på marknaden. Supportsystemet borde stödja utvecklandet av värdekedjor.
Slutligen pekade vi än en gång på det mycket viktiga samarbetet mellan svenska marinteknikföretag och svenska rederier. Redarnas vilja att testa nya produkter är en för marinteknikföretagen nödvändig förutsättning.

Näringsdepartementet blev intresserade av SMTF:s medlemmar och kommer ta ytterligare kontakt med oss för att få reda på mer.