Den 22 november arrangerade SMTF en studieresa till Rolls-Royce i Kristinehamn. Deltagarna fick en heldag som inkluderade rundturer och en inblick i företagets verksamhet men även flera workshops och verksamhetspresentationer från några av de medverkande företagen.

Dagen inleddes med att deltagarna som reste med SMTF:s chartrade buss fick ta del av verksamhetspresentationer från ILME Nordic, KraftPowercon och Chalmers Professional Education. Första stoppet för dagen var sedan vid Rolls-Royce Hydrodynamiska testcenter vid Höje i Kristinehamn. Göran Grunditz, chef för testcentret ifråga, inledde med att presentera verksamheten vid testcentret och gav även en introduktion kring övriga verksamheten i Kristinehamn. Testcentret erbjuder numerisk simulering och modelltester i centrets två kavitationstunnlar och är sedan hösten 2018 en öppen testbädd medfinansierad av Vinnova. Detta innebär att den är öppen för industrier även utanför Rolls-Royce verksamhet.

Efter den inledande presentationen bjöds gruppen på en rundtur i testcentret, där deltagarna fick se modelltest av en propeller i den mindre av tunnlarna, ett mycket uppskattat inslag som ledde till många frågor kring propellerdesign. Göran förklarade för gruppen att alla fartyg behöver olika design av propellrarna, inte bara utifrån vad fartyget har för uppgift utan även beroende på skrovform. Modellprovningarna är viktiga eftersom det inte går att simulera buller och korrosion som uppkommer via kavitation. Som ett komplement till simulering och modellprov, genomförs även fullskaleprov på fartyg.

Den öppna testbädden vid Rolls-Royce anläggning i Höje, är i dag ett samarbete mellan Rolls Royce och sju andra organisationer. Testbädden har ca 40% ledig kapacitet och erbjuder följande möjligheter:

 • Experimentell provning
 • Numerisk simulering
 • Provning I kavitationstunnel
 • Dokumentation av kavitation
 • Buller och erosion
 • Mätteknik och mätning av laster
 • Spänningar
 • Vibrationer i liten eller stor skala
 • Dokumentation med standard eller höghastighetskamera
 • Expertis inom fluid mekanik och numerisk analys (CFD)
 • Design och optimeringsverktyg/metoder för propulsionssystem för vattenfarkoster, pumpar och turbiner
 • Designprocess-och CAD-automation i Siemens NX

Efter rundvandringen i testlabbet genomfördes dagens första workshop på ämnet kompetensförsörjning. Detta var särskilt intressant eftersom SMTF driver kompetensförsörjning inom den marintekniska näringen som ett av flera fokusområden. Göran Grunditz berättade kort om de utmaningar som Rolls-Royce har i sin rekrytering och hur de arbetar för att locka kompetens till Kristinehamn. Göran poängterade vikten av ett bra helhetserbjudande för den anställde och dennes familj men även att Rolls-Royce gärna hittar kompetens med anknytning till regionen.

Deltagarna diskuterade sedan kring frågor som; hur kan den marintekniska industrin synas bättre? hur skall näringen bli mer attraktiv för unga? hur matchar dagens utbildningar näringens behov? Målet med workshopen var att SMTF skulle få med sig tre konkreta förslag att jobba vidare med inom området kompetensförsörjning. Förslagen som gruppen kom fram till var:

 • SMTF skall undersöka förutsättningarna för ett medverkande på Svensk Sjöfarts kompetenssatsning ”Sjöfartskaravanen”
 • SMTF skall jobba för att skapa möjligheter att ”klämma och känna” på marintekniska produkter i samband med arrangemang som har anknytning till näringen, som exempelvis Volvo Ocean Race och Lysekils Women Matchracing
 • SMTF skall verka för ett bättre samarbete mellan de olika intresseorganisationerna med anknytning till sjöfart

Efter genomförd workshop åkte vi en kort bussfärd till Gustavsvik där vi serverades lunch och fick en guidad rundtur i Rolls-Royce anläggning för test och montering samt deras training center. Rundturen omfattade även ett besök hos Motala Verkstad Group (MVG), som bland annat är leverantörer till Rolls-Royce propellrar.

I Gustavsvik monteras och testas propellrarnas funktion innan leverans. Vi fick se allt från axlar, blad och krona. Rolls Royce har flera olika leverantörer av delar och några av dessa finner man lokalt hos t.ex. MVG och Scana Steel. Vi fick även se vattenjetar som tagits till verkstaden för service i samband med ett fartygs varvsöversyn. Både Rolls-Royce propellrar och vattenjetar säljs under varumärket KaMeWa, som är ett världsberömt varumärke för variabla propellrar, dvs att propellerns stigning kan ändras vilket ger stora manöverfördelar i jämförelse mot en fastpropeller. ”KaMeWa” står för Karlstad Mekaniska Werkstad och blev världsberömda för sitt propellerkoncept under 1900-talet.

Rolls-Royce training center, ger möjlighet till att utbilda servicetekniker och ingenjörer på Rolls-Royce framdrivningssystem. I faciliteten finns även en simulator, något som flera av oss gärna hade testat om tiden funnits.

Efter avslutad rundtur på Gustavsvik, genomfördes dagens andra workshop på ämnet ”testbäddar för alternativa energislag för framdrift”. Ämnet engagerade och sammanfattningsvis konstaterade gruppen att det i första hand finns behov av landbaserad testinfrastruktur för service-, arbets- och fritidsbåtar. För vissa applikationer som t.ex. bullermätningar, kan det vara aktuellt att utnyttja havsbaserade testområden med särskild mätutrustning.

Tester behövs för t.ex. emissioner, vibrationer, buller, effekt, räckvidd men också möjligheter att koppla simulering till detta. Specifikt kan det handla om komponenter och system som t.ex. batterier men också framtidens kommunikationssystem.

En testbädd behöver sätta fokus på bl.a. säkerhet, infrastruktur, samverkan inom värdekedja men också erbjuda samverkan och erfarenhetsutbyte med andra branscher som t.ex. fordon. Behovet av nya standards påtalades.

Gruppen konstaterade också att kännedomen om vilka möjligheter till test- och demonstrationer som finns i andra länder, t.ex. Finland, är liten samt att det vore värdefullt att kartlägga behovet av stöd inom utveckling och innovation inom hela sektorn av skärgårdstrafik.

Det beslutades att RISE/SMTF återkommer med en plan hur vi kan jobba vidare med frågan om testbäddar, dess omfattning och dess potentiella erbjudande.

SMTF tackar alla som medverkade till en lyckad och trevlig dag!