Inom projektet NeSSIE har SMTF under den senaste månaden varit involverat i två aktiviteter, ett webinar och en workshop. Vi summerar dessa och berättar vad som väntar härnäst.

NeSSIE Webinar

Den 13 november genomfördes ett webinar inom ramen för NeSSIE-projektet. Företag och organisationer som anmält sitt intresse fick möjlighet att ställa frågor och även lyssna till presentationer från de tre projektägarna AtlantisEMEC och SSE.

Webinaret varade drygt en timme och engagerade omkring 50 deltagare, däribland ett antal svenska aktörer. Diskussionerna som pågick kom att kretsa kring huruvida projektägarna önskade färdiga lösningar eller endast idéer till lösningsförslag som sedan kunde utvecklas. Svaret man fick var att färdiga lösningar givetvis var positivt men det räckte en lång väg om man bara kunde bidra med idéer. Som ett steg för att komma vidare i denna process står det klart att projektägarna ifråga erbjuder möjligheten att redan nu testa potentiella lösningar i deras faciliteter.

Vill du veta mer om vad som sades på webinariet finns en inspelning tillgänglig vid intresse. Kontakta ansvariga via info@nessieproject.com.

NeSSIE Workshop

SMTF följde upp det tidigare webinariet med en workshop i Göteborg den 21 november. Med stort intresse tog deltagarna del av de utmaningar som definierats i NeSSIE-projektet och av projektägarna i synnerhet.

Stora delar av vår workshop kom att handla om övervakningsmöjligheter genom sensorer, där gruppen var överens om att detta i kombination med insamlandet av stora datamängder var framtiden inom korrosionshantering.  Även nya material och tekniska lösningar, brister i diverse standards och behovet av kontroll över korrosion i svårbevakade anläggningar stod på agendan. Både webinaret och SMTFs workshop visar att kompetens finns. Företag vill (och kan) anamma en eller flera av utmaningarna och på ett konstruktivt sätt hitta möjligheter till framtida affärer.

Nästa steg som nu väntar är att företag/organisationer som identifierat möjligheter att bidra med lösningar fyller i en Entry Of Interest (EOI) på hemsidan. Projektägarna kommer sedan att sålla bland informationen och välja ut potentiellt intressanta samarbetspartners för ett första fysiskt möte i samband med ”Taming NeSSIE”-konferensen i Glasgow 24 januari 2019.

Vill du veta mer om aktiviteterna eller har du övriga frågor? Kontakta Janne Rydh