Torbjörn Johansson, IVL och Sara Sköld, Sjöfartsverket:

”Vi måste börja ta ansvar för vårt undervattensbuller då det påverkar havslivet”

Fartygsgenererat undervattensbuller har seglat upp som en aktuell miljöfråga då det kan påverka djurlivet i haven negativt. Men finns det belägg för att det är så och hur behöver vi i så fall tänka framöver? För att få en bättre bild möter SMTF experterna Torbjörn Johansson från IVL och Sara Sköld från Sjöfartsverket som båda är involverade i projektet BUFF, UndervattensBUller Från Farled.

 

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: IVL

De flesta av oss har någon gång hört de fantastiska tonerna från valsång i något naturprogram eller förundrats över delfinernas tjattrande som vittnar om ett högintellektuellt utbyte av information. Men även fiskar och mindre djur kommunicerar med eller påverkas av ljud och vibrationer. Under ytan färdas ljud och färdas långa sträckor och för många arter är ljudet vägen till överlevnad.

– Ljud är för många arter kommunikationssättet för att hitta mat, en lämplig partner och för att navigera över världshaven. Om djuren störs och inte kan föra ett liv som gynnar deras existens så gör de det enda de kan, de flyttar på sig, säger Torbjörn Johansson som är forskare inom undervattensbuller på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Delfiner och tumlare använder ekolokalisering, dvs klickljud som sänds ut och studsar på föremål i vattnet.

Inte längre en gissningslek
Även om haven är fyllda av naturliga ljud så är det buller som vi människor skapar betydligt starkare.   Forskningen inom området visar att buller och vibrationer stör det känsliga marina livet i betydligt större omfattning än vi tidigare trott. Om djuren inte längre kan hitta mat, reproducera sig eller navigera på grund av ljudföroreningar kan det leda till svåra konsekvenser. Att valar och delfiner kommunicerar med ljud är ingen nyhet, men även fiskar och kräftdjur navigerar på detta sätt.

– Till och med djur som inte hör påverkas av ljud. Det finns idag forskning som påvisar att musslor får en minskad ämnesomsättning vid vibrationer som orsakar av undervattensbuller. De blir helt enkelt stressade och filtrerar vatten mycket sämre. Detta behöver vi förstå, säger Torbjörn.

2021 gjordes en sammanställning av 500 studier kring bullers påverkan på akvatiskt liv och resultatet talar sitt tydliga språk. 94,9% av studierna kring fartygsbuller vittande om signifikanta effekter på de vattenlevande djuren som i förlängningen skulle kunna påverka populationerna.

– Vad man ser i studierna är att buller från fartyg stör just inom det frekvensområde där djuren kommunicerar. Bullret kan till exempel dölja tumlarnas klickljud på upp till 1 km vilket gör att de har svårt att hitta mat genom ekolokalisering. Även många fisksorter påverkas då deras hörselområde ligger inom dessa frekvenser vilket försämrar deras möjlighet att utföra viktiga funktioner så som att hitta föda eller reproducera sig, vilket är särskilt oroande i ett minskat fiskbestånd, säger Torbjörn.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som arbetar med hållbarhet. Idag studerar man bullerfrågor i flera projekt och samarbetar med en rad aktörer.

– Vårt projekt Silent@Sea är ett exempel, där vi samarbetar med Styrsöbolaget, Forsea, Färjerederiet och Furetank. Syftet är att jämföra buller från eldrivna fartyg och fartyg drivna med LNG med traditionellt drivna fartyg, och en tidig analys visar på mindre störning från eldrivna båtar, säger Torbjörn.

 Styrsöbolagets elhybridfärja Elvy under bullermätningar i maj 2022.

Nya miljökvalitetsnormer på gång
Den forskning som bedrivits har gjort ämnet buller till en högaktuell miljöfråga. Det har lett fram till miljökvalitetsnormer från EU som sparkat i gång det nationella arbetet med att få koll på hur mycket ljudföroreningar man har i sina vatten.

– Vi på Sjöfartsverket vill vara proaktiva inom miljö så att vi kan ta tag i frågorna innan de seglar upp på agendan. Kraven från EU ska nu ner till medlemsländerna och omsättas till nationella policys. Vi vill samla aktörer så att vi gemensamt kan vara förberedda på de miljökvalitetsnormer som är på gång, säger Sara Sköld som är miljöstrateg på Sjöfartsverket.

Både Torbjörn och Sara är glada över att arbetet från EU tagit fart. De tidigare riktlinjerna kring buller som presenterats av IMO har gett liten eller ingen effekt. Vissa länder har varit drivande i det arbete vi nu ser.

– Vi har till exempel Kanada med sitt rika djurliv som har bedrivit mycket forskning och vill se en samexistens mellan fartyg och livet under vattenytan. Denna typ av arbete har gjort att vi nu kommer få se en hantering av problemet i Sverige som kommer hjälpa oss att få till miljökrav som funkar för alla, både för forskare och för branschen, säger Sara.

 

BUFF – En samverkansplattform för att skapa förändring
Man kan inte säga annat än att vi har med två eldsjälar att göra när det kommer till bullerfrågor och med vetskapen om hur våra vänner under ytan påverkas är det ett viktigt arbete. Men om man eftersöker symbios behöver man även arbeta för en lösning som funkar för industrin.

– Det är därför vi nu startat projektet BUFF som står för UndervattensBUller Från Farled där vi bland annat vill ta reda på hur frågan ska hanteras och styras på en nationell nivå, säger Sara.

BUFF är en samverkansplattform som bjuder in myndigheter och andra instanser som sitter på kunskap kring vad som är på gång inom området. Även rederier och tillverkare ses som en viktig nyckelkompetens när det handlar om att försöka besvara frågan kring hur buller kan reduceras.

– För att skapa förändring behöver vi samverka, både de som sätter upp regelverk och de som sitter på kunskapen kring skrovkonstruktion och propellrar. Tillsammans med vår Infrastrukturavdelning behöver vi också titta på alternativa lösningar för att minska buller som till exempel att förändra farleder för att undvika känsliga områden, säger Sara.

BUFF öppnar nu upp för en första dialog med branschen med en eftermiddagsworkshop den 11 oktober under temat ”Undervattensbuller”. Under dagen kommer man få lyssna till talare från Totalförsvarets forskningsinstitut, Transportstyrelsen och IVL Svenska Miljöinstitutet. För att skapa en förberedd sjöfartsbransch kommer olika möjligheter och incitament diskuteras som matchar kommande miljökrav. 

Vad kan jag som redare göra?
Båttrafik är något som inte kommer minska så det betyder att medvetenhet kring buller måste få en viktigare plats hos alla. En ambition hos Torbjörn är att hjälpa industrin att bygga tystare fartyg och fritidsbåtar.

– Bullret kommer i huvudsak från propellerns kavitation så här finns mycket att titta på när det kommer till propellerkonstruktion. Tills vidare kan man göra andra saker som minskar denna kavitation så som att köra långsammare och göra rent propellrar och skrov då påväxt ökar buller. Sen vill jag råda alla att hänga med i debatten så man kan ställa rätt krav på de som bygger båtar. Fråga om buller helt enkelt, säger Torbjörn.

Fakta
Namn: Torbjörn Johansson
Företag/organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet
Befattning: Forskare inom undervattensbuller
Torbjörn är forskare och har arbetat med ljud och buller inom industri och akademi i över 20 år.
Han har även arbetat fem år inom försvaret med undervattensljud och är idag forskare på IVL där han jobbar med frågor kring undervattensbuller.

För den som vill veta mer om Torbjörns arbete med buller kan man lyssna till ett Reportage från Sveriges radio från augusti 2022: Bullret under ytan – Studio Ett | Sveriges Radio

Fakta
Namn: Sara Sköld
Företag/organisation: Sjöfartsverket
Befattning: Miljöstrateg
Sara har 15 års erfarenhet inom sjöfartsområdet. Hon har varit miljöansvarig på rederier och har även arbetat som miljökonsult inom transportsektorn. Idag jobbar hon med projektet ”Fossilfri flotta” på Sjöfartsverket samt deltar i olika projekt som är inriktade på hållbar sjöfart.