Linda Astner, Gävle Hamn:

”Vi har både en möjlighet och ett ansvar att vara en katalysator för omställning”

Kan hamnen vara en viktig nyckelkomponent som snabbar på omställningsprocessen? I hamnen strålar en mängd aktörer samman och en hamn som väljer att satsa på elektrifiering, digitalisering och förnybar energi har stor möjlighet att påverka både de som brukar hamnen och i slutändan vår framtid. Detta menar Linda Astner som är hållbarhetschef i Gävle Hamn.   

 

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: Gävle Hamn

En hamn kan ses som ett fönster mot världen. Här möts en mångfald av branscher, industrier och transportslag på ett och samma ställe och hamnens mening och mål är att möjliggöra att möten och olika flöden blir så effektiva som möjligt. Det är i alla fall så som Linda Astner, Hållbarhetschef vid Gävle Hamn beskriver hamnens uppdrag. Men i takt med världens växande miljöproblematik har det trillat in fler punkter på agendan som rör omställning och hur hamnen kan bidraga i denna process.

– Hamnen kommer troligen bli en mycket viktig spelare för framtiden när det gäller omställningsarbete. Vi har både möjligheten att påverka men vi sitter också på ett stort ansvar och en befogenhet att göra det, säger Linda.

Containerterminal, Gävle hamn.

Gävle hamn
Gävle Hamn är en klassisk blandhamn som fraktar allt förutom människor. Inom hamnområdet verkar ett 40-tal företag och det finns ett flertal kajer för olika varusegment. Skog, stål, byggmaterial, bränslen och avfall, för att nämna några, byter transportslag mellan land och hav. Ett ständigt flöde av människor och varor där båtar, tåg, långtradare, truckar och kranar finns till hands för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Fordon och maskiner som drivs fram av energi, av bränsle av olika slag.

– Gävle Hamn är infrastrukturägare och hamnmyndighet vilket betyder att vi har till uppdrag att förvalta och utveckla hamnområdet på uppdrag av Gävle kommun. Utveckling handlar mycket om hållbarhet idag och för att klara klimatutmaningarna krävs samverkan vilket blir extra tydligt i en hamn, säger Linda.

Farleden och hamnen, Gävle kommun.

En ny målbild för framtiden
Fram till några år sedan var Gävle Hamn mer reaktiva än proaktiva inom hållbarhetsområdet men under senare år har ett stort arbete gjorts internt för att arbeta mer framsynt. Det handlar dels om hållbarhet inom Gävle Hamns egen verksamhet, dels om förutsättningarna för att alla terminaler och operatörer inom hamnområdet ska kunna arbeta hållbart, men också hur man kan vara en katalysator för omställning genom sin förmåga att påverka de flöden och aktörer som använder sig av hamnen. För att komma framåt arbetar man här med målbilder, färdplaner och leveranser i samverkan med en rad aktörer.

– Gävle Hamn leder ett 10-årigt program som startade 2020 under namnet Energioptimerat hamnkluster 2030. Huvudmålet är att Gävle hamnkluster ska nå de krav på koldioxidreduktion och energieffektivitet som följer av Parisavtalet som ligger på 1,5 grader. Detta program genomsyrar idag hela vår verksamhet och drivs i samverkan med klusteraktörerna som finns inom en rad områden så som terminaler, operatörer, åkerier och varuägare, säger Linda.

En av Gävle Hamns målbilder som visar var man vill vara 2030. En möjliggörare för hållbar energiproduktion,
elektrifiering av fordon och laddinfrastruktur samt lagring av fossilfritt bränsle och Carbon capture.

Gävle Hamn – en katalysator för förändring
Hamnen i Gävle satsar stort på elektrifiering, digitalisering och förnybart bränsle inför framtiden. Sammantaget så arbetar man inom fyra fokusområden: Framtidsäkra infrastrukturen, Hamnen som hub för förnybar energi, Framtidsäkra hamngemensamma processer och Hamnens omvandling.

– Det är stora mängder energi som omvandlas i området. El och bränslen förbrukas, energi lagras och transporteras och vi vill bidraga till omställning genom att vara en möjliggörare för effektiv hushållning med energi. Om vi kastar ett öga på vår målbild så ser man hur vi tänker oss detta arbete. När det kommer till infrastruktur säkrar vi nu effekt genom framsynt dialog och ser över miljövänliga alternativ inom hamnområdet samt satsar på energilagring. Vi håller också på att elektrifiera alla våra transportslag samt vår terminalverksamhet och redan i år möjliggörs elanslutning vid två av våra kajer, säger Linda.

Sen har vi ansvarsbiten som bottnar i att hamnen faktiskt har ett uppdrag i att driva utvecklingen åt ett håll som gynnar oss människor på sikt.

– Det handlar till exempel om miljödifferentierade avgifter, kravställande vid upphandling samt utformning av avtal och regler. Då hamnen i Gävle är ett logistiskt nav där ett flertal viktiga godskorridorer från regionens industriområden stålar samman, så kommer vi kunna göra stor påverkan genom att gynna hållbara alternativ, säger Linda.

Men även digitalisering satsar man på seriöst då det är ett verktyg för miljöarbetet som kan leda till stora energibesparingar. Ett utmärkt exempel på detta är det samverkansprojekt som Gävle Hamn startade tillsammans med bland annat Sjöfartsverket 2018. Här var syftet att skapa ett digitalt system där man kunde dela information mellan de aktörer som är involverade i ett fartygsanlöp för att göra dessa mer effektiva.

– Detta arbete har nu lett till att vi jobbar med ett nytt projekt där vi använder oss av det verktyg vi tagit fram som vi nu vidareutvecklat till att kunna dela ut digitala köbrickor för anlöp vid vår energikaj. Här samarbetar vi med Tärntank, Preem och VTI genom en finansiering från Energimyndigheten och planen är att gå live med detta i vår. I praktiken betyder detta att fartyg kan gå på reducerad fart under hela resan då de vet exakt när de ska göra sitt anlöp. Lösningen är en smart App som är helt unik för sjöfartsbranschen och vi har en förhoppning på att detta kommer fortplanta sig till andra hamnar, säger Linda.

PortActivityApp, foto Kasper Dudzik.

Fakta om Linda Astner
Linda är i grunden miljöingenjör med en magister från SLU och har jobbat med hållbarhetsfrågor större delen av sitt yrkesverksamma liv. Sedan 2020 är hon Hållbarhetschef vid Gävle hamn och innan dess har hon provat på en rad positioner vid Gävle hamn. Hon ledde exempelvis tidigare arbetet med Port Autority, dvs den del av hamnen som ansvarade för hamnregler, trafikledning i farled, väg och järnväg samt att hon ansvarat för tillstånd och samordning av miljö och säkerhet. Innan tjänsten som Hållbarhetschef arbetade hon som chef på avdelningen Hållbarhet och Digital utveckling. Linda stortrivs på arbetsplatsen och tycker det är en spännande och dynamisk arbetsplats.