Uppdrag Marinteknik är en ny intervjuserie där du möter SMTFs medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den första delen möter du Fredrik von Elern, verksamhetsansvarig SMTF.

Hej Fredrik!

Vad har du på gång just nu?

Vi kommer att initiera en ny förstudie när det gäller kompetensförsörjning och tittar då på något som vi kallar för ett näringslivsdrivet center för kompetensförsörjning inom den maritima näringen. Det är jag och Christoffer Anderberg, Chalmers, som driver den här förstudien som finansieras av Västra Götalandsregionen. Idén fick vi när vi jobbade med Lighthouse tidigare förstudie för kompetensförsörjning inom den marina och maritima näringen.  Studien genomförs med intervjuer och förhoppningsvis också en workshop innan en slutrapport ska vara klar den 31 juli. Vi håller nu på att sätta ihop referensgruppen och det intressanta med den är att den kommer bestå både av representanter för transport- och teknikbranschen.

Jag och Janne har också jobbat med Båtmässan för att sy ihop ett frukostseminarium för den 5:e februari med inriktning på Ett båtliv i förändring. Det här gör vi i samarbete med referensgruppen för ett Hållbart båtliv inom det Maritima Klustret i Västsverige.

Vidare är det en del jobb med EcoProdigi där vi tittar på bränslekonsumtion i förhållande till ballastintag. Vi genomför där en studie med hjälp av data från ett fartyg med BlueFlows system ombord.

Vad gäller spännande initiativ, har du någon särskild förhoppning för året vad gäller SMTFs arbete?

Vi hade en ambition vad gäller kompetensförsörjning att vi skulle få till något som vi kallar för snabbspåret, en tanke om att genom företagsförlagd utbildning kunna ge en person med gymnasiekompetens tillräckliga färdigheter för att kunna arbeta på ett varv. Tyvärr har vi inte lyckats få det gehör vi behöver ifrån varvsindustrin för att kunna genomföra detta när vi tidigare samarbetat med MarinKraft och Swedeship. Jag hoppas och tror däremot att förstudien som pågår ska ge underlag för att vi ska lyckas få till snabbspåret.

Sedan kan jag nämna att styrgruppens sista möte under 2019 avslutades med en workshop på ämnet kommunikation, framförallt vad gäller synlighet av den maritima näringen. Jag väntar nu på en rapport som jag hoppas ska bli en bra grund för att vi ska kunna jobba för att synliggöra näringen bättre än idag.

Bortsett från kompetensförsörjning, finns det något annat ni fokuserar särskilt på just nu?

Kompetensförsörjning är alltid återkommande sett till behovet hos våra medlemmar. Men tittar man nationellt kring diskussionerna om transporter är fossilfrihet en väldigt stor fråga. Personligen kan jag känna att fokuset på elektrifiering blir aningen snedvridet för det är en lösning för några men definitivt inte för alla i branschen. Vi behöver titta brett och hjälpa den nationella sjöfarten att se vilka investeringar som behöver göras. Jag anser att det finns en stor marknad för våra medlemmar att göra affärer i samband med omställningen till en fossilfri transportsektor.

I Sverige finns en stor fartygsflotta bestående av mindre fartyg som jobbar i nationell trafik som små passagerarbåtar i reguljär eller turisttrafik, där de flesta är dieseldrivna. De drivs och ägs ofta av fåmansbolag som måste göra rätt investering. Där ser jag att vi har ett stort ansvar inte bara inom SMTF utan också som RISE, att hjälpa till med bra faktaunderlag. I syfte att hjälpa dessa redare att kunna fatta bra beslut när det gäller omställningen till fossilfri drift av dessa fartyg. Detta skapar en marknad för den marintekniska näringen i allt från underlag för konvertering, till val av drivlina. Detta är något som SMTF ska arbeta med under året och där kontakterna för samverkan med redarna redan är tagna.

Rent praktiskt hur tänker ni gå tillväga?

Utan att gå händelserna i förväg är min tanke att SMTF/RISE ska ta fram en ”vitbok” som redovisar nuläget för de olika energialternativen, ”vitboken” har avsikten att fungera som ett bas-underlag att sprida till industri och redare. Avsikten är att ge en så bra helhet som möjligt, och att ta upp energialternativen ur olika synvinklar så som; energiinnehåll, emissioner, tillgång, distribution, regler för lagring mm. Min förhoppning är att vi ska kunna presentera dokumentet innan årets slut.

Denna intervju är den första av flera som planeras med både SMTFs operativa grupp men också styrgruppen och medlemmarna. Är du medlem i SMTF och intresserad av att medverka i intervjuserien? Kontakta Alexander Hertzberg