Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Om oss

om-oss

Svenskt Marintekniskt Forum har funnits sedan 2007 då branschen identifierade ett behov av att samla det svenska maritima klustret. Vi är ett medlems- och samverkansnätverk vars basverksamhet delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Region Skåne och medlemsavgifter. Den 1 september 2017 blev SMTF en del av Safety & Transportdivisionen inom Research Institutes of Sweden, RISE, som också delfinansierar verksamheten. Sammanslagningen med RISE ger ökade möjligheter att utöka nätverket, stötta företagen och involvera dem i tekniska utvecklingsprojekt. Huvudkontoret finns i Göteborg och Skånekontoret i Lund.

Vårt uppdrag är att företräda den maritima branschen och att visa hur viktig den är i svenskt näringsliv.  Vi representerar branschen och industrin i olika sammanhang och säkerställer att det som diskuteras på högre nivå kommer företagen till gagn. SMTF strävar också efter en ökad samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare inom det maritima klustret.

Ovanstående gör vi genom att:
– Samla branschen kring kompetensutvecklingsinsatser
– Bygga nätverk mellan maritima företag och andra branschorganisationer
– Öka marknadsandelar för de samverkande företagen
– Kommersialisera lämpliga projektresultat
– Delta i affärs- innovations- och utvecklingsprojekt

Med fokus på hållbarhet

Tillväxtprognoserna för världshandeln visar stadig ökning. Behovet av transporter ökar i minst samma takt. Enligt IMO förväntas sjöfartens transportarbete öka 150 – 300 % fram till 2050. Sjöfarten står inför stora utmaningar; ökade sjötransporter måste löpa parallellt med minskad miljöpåverkan. Här har den svenska maritima industrin en viktig konkurrensfördel i och med näringens offensiva utveckling inom det miljötekniska området.
Svensk sjöfart har internationellt ett starkt miljömässigt varumärke som SMTF arbetar för att utveckla och marknadsföra ytterligare. Vårt miljöfokus löper som en grön tråd genom hela vår verksamhet. Flera av våra projekt, nuvarande och avslutade, handlar primärt om miljödriven maritim tillväxt, både inom handelstonnage och fritidsbåtsindustrin.

Svenskt Marintekniskt Forums styrgrupp 2017

Stefan Mattsson, Mattssongruppen, Ordf.
Lars Bäckström, Länsstyrelsen Västra Götaland
Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen
Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodals kommunalförbund
Thomas Roos, Callenberg Technology Group
Jan-Erik Lindström, Nimbus Boats
Tommy Hertzberg, Research Institutes of Sweden (RISE)
Lennart Svensson, TTS Group
Krister Andersson, Scanmarine
Peter Hartzell, Swedeship Marine
Lennart Josefsson, Chalmers tekniska högskola
Peter Askman, Miljöstrateg Region Skåne
Lars Bäckström, fd. Landshövding Västra Götaland