Möjligheter till finansiering

Nedan presenteras i korthet olika finansieringskällor från EU, statlig och regional nivå samt några exempel från privata stiftelser och liknande.

EU

Horisont Europa (Horizon Europe)

https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/

Horisont Europa är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation (FoI) för perioden 2021–2027. Efterföljare till Horizon 2020. Partners från minst 3 länder (EU + associerade länder). 70-100% bidrag.

EUSPA (European Union Agency for the Space Programme)

https://www.euspa.europa.eu/
EUSPA, fd GSA, stödjer kommersiell utveckling av downstream lösningar inom rymd/satellitteknik med medel från Horizon Europe och andra instrument som Fundamental Elements (stöd till utveckling av nya mottagare, antenner m m) och CASSINI (stöd till startups o dyl).

LIFE

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/life/
Finansieringsprogram till stöd för miljö-, klimat-, energi- eller naturprojekt.
Bidrag: 60–95 procent av den totala projektkostnaden.

EMFF (European Maritime and Fisheries Fund)

https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/havs–och-fiskeriprogrammet
Stöd för utveckling av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk.

DIGITAL (Digital Europe Programme)

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/programmet-for-ett-digitalt-europa
Programmet syftar till storskalig uppbyggnad av digital kapacitet i Europa. Stöd till projekt inom bl a AI, cybersäkerhet och digital kompetens. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för samordning i Sverige.

CEF (Connecting Europe Facility)

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility_en
Finansiering av infrastrukturprojekt inom transport, energi och telekom. Trafikverket är nationell kontaktpunkt för delprogram transport.

EDF (European Defence Fund)

https://www.fmv.se/internationellt/europeiska-forsvarsfonden/
Europeiska försvarsfonden ger stöd till forskning och utveckling inom försvarsområdet. FMV är nationell kontaktpunkt.

Innovation Fund

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/omraden-for-forskning/internationella-insatser/eus-innovationsfond/
Stöd till projekt som kan demonstrera mycket innovativa tekniker, tillräckligt mogna, med betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Fokus på områden som t ex CCS, energilagring och produktion av förnybar energi. Energimyndigheten är nationell kontaktpunkt.

InvestEU

https://europa.eu/investeu/home_en
Programmet syftar till att främja återhämtning, grön tillväxt, sysselsättning och välstånd i hela EU. Möjlighet för projekt att hitta potentiella investerare.

EIC (European Innovation Council)

https://eic.ec.europa.eu/index_en
Stöd till innovationsutveckling av teknologier med hög risk/potential. Fokus på SMEs/startups.

 • EIC Pathfinder (TRL 1-4)
 • EIC Transition (TRL 4-5/6)
 • EIC Accelerator (TRL 5/6-8)
Interreg

https://eufonder.se/interreg/om-interreg.html
Transnationella, regionala program med övergripande syfte att stärka regional utveckling och samarbete. De första utlysningarna för projektmedel i den nya programperioden för 2021-2027 planeras för de flesta program till våren 2022.

 • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)
 • Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Aurora 2021-2027 (ersätter Interreg Nord och Botnia-Atlantica)
 • Interreg Central Baltic
 • Interreg South Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet)
 • Interreg North Sea Region
 • Northern Periphery and Arctic

Statligt

Vinnova

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och nationell kontaktpunkt för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Erbjuder finansiering inom olika teman, t ex Utmaningsdriven innovation (UDI steg 1-3), ett program för finansiering av samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vinnova finansierar tillsammans med Energimyndigheten och Formas 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som erbjuder företag, akademi och organisationer att söka medel för att utveckla innovationer för en hållbar framtid. Exempel: SIP InfraSweden2030 stödjer lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur. SIP LIGHTer stödjer utveckling inom lättviktsområdet. https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/

Energimyndigheten

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/
Energimyndigheten stödjer bl a forskning och innovation om energieffektivare och mindre miljöbelastande transportsystem. Ett av programmen är Sjöfartsprogrammet som ska stödja en omställning av sjöfarten mot ökad fossilfrihet och energieffektivitet.

Trafikverket

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/
Trafikverket har FoI-portföljer inom olika delar av transportsystemet. Sjöfartsportföljen inriktar sig på sjöfarten i ett integrerat transportsystem med fokus på yrkessjöfart. Ansökan görs normalt i två steg: Steg 1 – förenklad bedömning (TG0-ansökan), Steg 2 – slutlig bedömning (TG2-ansökan).

Inom sjöfartsportföljen finns även ett nationellt branschprogram Hållbar Sjöfart som löper över tio år, 2019-2028, och drivs av forskningsplattformen Lighthouse med egen ansökningsprocess. https://lighthouse.nu/verksamhet/hallbar-sjofart/

Trafikverket finansierar också trafikslagsövergripande forskning och projekt som främjar överflyttning av godstransport från väg till järnväg och sjöfart. Triple F är en forsknings- och innovationsplattform, som drivs av Lindholmen Science Park, för fossilfrihet i godstransportsystemet. https://triplef.lindholmen.se/

Tillväxtverket

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html
Tillväxtverket medverkar till att företag i utvecklingsskeden får tillgång till marknadskompletterande finansiering genom riskkapital (främst via Almi) och olika former av stöd till små och medelstora företag, t ex regionalt investeringsstöd till företag inom stödområde A eller B.

Jordbruksverket

https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk
Jordbruksverket erbjuder stöd till bl a fiske och vattenbruk.

Formas

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar.html
Formas är ett statligt forskningsråd och myndighet som ska stödja forskning och innovation för hållbar utveckling inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Klimatklivet

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
Investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som kan minska klimatpåverkande utsläpp. Ansökan görs till Länsstyrelsen som lämnar yttrande. Beslut om stöd fattas av Naturvårdsverket.

Svenska institutet

https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/
Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att bl a öka samverkan i Sveriges närområde. Erbjuder t ex stöd för projektinitiering för samverkan mellan organisationer i Östersjöregionen, inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Region/kommun

Västra Götalandsregionen

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/
Regionen erbjuder företag baserade i VGR att söka stöd i form av konsultcheckar, EU-kort, FoU-kort och såddfinansiering (bidrag och lån). Bidrag ges normalt till 50 % av kostnaderna. VGR fördelar även ut delregionala utvecklingsmedel. I t ex Fyrbodal förvaltas dessa medel av Fyrbodals kommunalförbund, där man kan ansöka om utvecklingsmedel för projekt och förstudier inom regional utveckling, miljö och kultur. https://www.fyrbodal.se/satsningar/att-soka/

Flera regioner erbjuder med stöd från Tillväxtverket affärsutvecklingscheckar till företag som vill genomföra en satsning inom internationalisering och digitalisering. Undersök direkt med din region för ytterligare möjligheter till stöd. https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/checkar/affarsutvecklingscheckar/kontakt-affarsutvecklingscheckar.html

Övrigt

Nordic Innovation

https://www.nordicinnovation.org/what-we-support
Nordic Innovation är en organisation under Nordiska ministerrådet, och arbetar för hållbar tillväxt genom att stödja innovation och entreprenörskap i de nordiska länderna. Erbjuder stöd inom olika program, t ex Sustainable Ocean Economy, AI and Data och Smart Connectivity.

Mistra

https://www.mistra.org/forskningsprogram
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, finansierar forskning inom miljöområdet. Vanligtvis utlyses mellan två till fyra nya forskningsprogram per år.

ÅForsk

https://aforsk.com/
ÅForsk (Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse) stöder forskningsprojekt inom bl a infrastruktur, energi, material, säkerhet och miljö.

Wallenbergstiftelserna

https://www.wallenberg.org/sv
Allmännyttiga stiftelser som finansierar forskare och forskningsprojekt samt utbildning med s k landsgagneligt fokus. Stiftelserna stöder främst forskning inom medicin, teknologi och naturvetenskap.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

https://www.sjomanshus.se/bidrag/#forskning-och-utveckling
Stiftelsen stöder bl a forskningsprojekt inom arbetsmiljö och säkerhet till sjöss.

Signe och Olof Wallenius Stiftelse

https://signeolofwalleniusstiftelse.se/
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom bl a sjöfartsrelaterad teknisk forskning med fokus på logistik och hållbarhet.

Lloyd’s Register Foundation

https://www.lrfoundation.org.uk/en/funding/
Stiftelse med övergripande syfte att främja arbete för säkerhet för liv och egendom. Baserad i Storbritannien. Stöder forskning och utveckling globalt.

Almi

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/
Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. Almi erbjuder olika typer av lån. Det är också möjligt att få bidrag, verifieringsmedel, för att komma vidare med en innovativ affärsidé. Almi Invest erbjuder riskkapital.

t

Vill du vara med?

Kontakta oss gärna vid intresse för “SMTF möter”.