I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området fick Business Sweden i juli 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga utbudet av varor och tjänster samt identifiera internationella marknader där svensk export av maritima produkter och tjänster kan ökas. Uppdraget hade en budget på 500 000kr och begränsades till områdena Transport, Maritim teknik och produktion samt Havet som naturresurs.

Kartläggningen resulterade i en rapport som togs emot av infrastrukturministern Anna Johansson 15 mars hos Näringsdepartementet. Anna Johansson deltog i ett panelsamtal med representanter från Lighthouse, Svensk Sjöfart och Göteborgs Hamn och alla deltagare inbjöds till en diskussion efter att rapporten presenterats av Mimmi Goude från Business Sweden, Norge.

SMTF var på plats och fångade reflektionerna från några av medlemsföretagen på plats. Man upplevde rapporten som vag och efterfrågade mer konkreta incitament för att stödja näringen och framförallt att man från statens sida visar ambitionen att man vill köpa svenskt. Flera påtalade vikten av att låta industrin behålla kustnära tomt och mark och inte sättas åt sidan till förmån för nya bostäder.  Alla var eniga om de svenska rederiernas betydelse och deras centrala roll som testbädd för svenska produkter och innovationer.

Diskussionerna gled ifrån de kritiska exportfrågorna och mynnade ut i ett samtal om tydligare samverkan mellan stat, företag och övriga maritima aktörer. Lighthouse lyfte finansieringfrågan, att de som har ett uttalat uppdrag i att stärka samverkansarbetet i regel bara har finansiering på ettårsbasis. Detta försvårar det långsiktiga arbetet med att bygga på ett starkare internationellt varumärke för den svenska maritima industrin och man efterfrågade ett tydligare stöd för detta.

Infrastrukturministern avslutade panelsamtalet med att hon tog med sig budskapet om att man efterfrågade mer och tydligare samverkan. Företagen på plats tog med sig känslan att man inte riktigt fått gehör.
SMTF kan konstatera att vi tillsammans med övriga klusteraktörer måste samarbeta mer strategiskt för att nå ut till fler politiker och beslutsfattare med inflytande över områden som tangerar det maritima.

Pressmeddelande från dagen finns här. Rapporten finns att läsa här.